دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی

این دستورالعمل به منظور بهبود و ارتقای عملکرد شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در ارتباط با “دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی” (ویرایش سوم- مصوب شهریور 1399)، تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش می باشد: بخش اول) تعاریف، بخش دوم) معرفی شاخص ها و مؤلفه‌های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات، بخش سوم) تشریح نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و بخش چهارم) امتیاز ویژه.

هر گونه اصلاح و بازنگری در این دستورالعمل منوط به اعلان پیشنهاد به دبیرخانه شورای ملی و تصویب و ابلاغ ویرایش بعدی است.

همچنین در صورت اختصاص بودجه حمایتی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران به دبیرخانه شوراهای استانی، نتایج حاصل از ارزیابی بر مبنای این دستورالعمل، ملاک تخصیص بودجه خواهد بود.

بخش اول) تعاریف

 1. دستورالعمل شوراهای استانی: دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی
 2. گزارش کارشناسی: تعریف ارائه شده در ردیف (4) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 3. جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی): تعریف ارائه شده در ردیف (5) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 4. مصوبات استانی: تعریف ارائه شده در بند (الف) ردیف (6) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 5. موضوعات ملی و فراگیر: تعریف ارائه شده در بند (ب) ردیف (6) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 6. دستاورد استانی: تعریف ارائه شده در ردیف (7) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 7. گزارش فصلی: گزارش عملکرد سه ماهه شورای استان و دبیرخانه متبوع (موضوع بند (ر) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
 8. دستورجلسه با موضوع اقتصادی: دستورجلسه ای است که به مشکل یا مسئله ای در یکی از حوزه های مختلف اقتصادی که فعالان و تشکل های اقتصادی با آن مواجه هستند، می پردازد.
 9. گزارش هزینه کرد بودجه: گزارش شش ماهه هزینه های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای استان بر مبنای بودجه تخصیص یافته به آن، (موضوع بند (س) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
 10. شورای ملی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 11. شورای استان: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

بخش دوم) معرفی شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات

متناسب با اجزای “دستورالعمل شوراهای استانی “، ارزیابی این شوراها و دبیرخانه های متبوع که در بازه زمانی 6 ماهه انجام می شود، بر مبنای 6 شاخص زیر صورت می پذیرد:

 1. تشکیل جلسات
 2. وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)
 3. دستاوردهای استانی
 4. موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر
 5. وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)
 6. وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))

برای ارزیابی هریک از شاخص های فوق، مؤلفه یا مؤلفه هایی تعیین شده است که بر اساس اهمیت شاخص های ارزیابی و مؤلفه های زیرمجموعه آن، به ترتیب زیر تقسیم می گردند.

1) برای هر یک از شاخص های ارزیابی، جداولی تنظیم شده که در آن ها، امتیاز تخصیص یافته به هر یک از مؤلفه های ارزیابی مرتبط با آن شاخص و نیز سقف امتیاز در نظر گرفته شده برای ارزیابی هر مؤلفه تعیین شده است.

2) امتیاز حاصله برای هر مؤلفه با توجه به ارزیابی مدارک و مستندات ارسالی هر استان و تطابق آن با احکام “دستورالعمل شوراهای استانی”، و نیز بر اساس سقف امتیاز در نظر گرفته شده، حاصل می گردد.

3) امتیاز هر شاخص، جمع امتیازات حاصل از مؤلفه های ارزیابی است که در ستون انتهایی جدول با عبارت ” مجموع امتیاز” نشان داده می‌شود.

4) مجموع امتیازات بدست آمده از شاخص های ارزیابی، امتیاز نهایی هر استان را تعیین می نماید.

5) حداکثر امتیاز حاصل از پایش برای هر استان، عدد 100 می باشد.

بخش چهارم) امتیاز ویژه

علاوه بر اقدامات و فعالیت هایی که تا کنون اشاره گردید، برخی اقدامات مفید و مؤثر دیگری از سوی شوراهای استانی و دبیرخانه های متبوع صورت می گیرد که در متن این دستورالعمل و دستورالعمل شوراهای استانی پیش‌بینی نشده است. انجام هر یک از این موارد به شرح زیر و سایر اقدامات مشابه، موجب می شود تا استان مشمول امتیاز جداگانه ای به عنوان ” امتیاز ویژه” علاوه بر 100 امتیاز در نظر گرفته شده جهت ارزیابی گردد. سقف امتیاز نیز برای این بخش، 5 امتیاز می باشد.

1)  برگزاری همایش ها و میزگردهای مرتبط با اهداف شورای گفت و گو (هر رویداد، 1 امتیاز و حداکثر 2 امتیاز)

2) برگزاری جلسات با حضور مقامات ملی و کشوری (5/0 امتیاز)

3) اطلاع رسانی یا فعالیت شورای استان و دبیرخانه متبوع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، واتساپ و …. (5/0 امتیاز)

4) مشارکت مؤثر در تقسیم کار و پروژه های شورای ملی (2 امتیاز)

توضیح: نحوه اطلاع دبیرخانه شورای ملی از اقدامات (1)، (2) و (3) از طریق ارسال گزارش فصلی و تکمیل جدول شماره (5) گزارش مذکور توسط دبیرخانه شورای استان می باشد.