گزارشات جلسات

گزارش  کارشناسی جلسات

گزارش کارشناسی سی امین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و یکمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و دومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و سومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و چهارمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و پنجمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و ششمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و هفتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و هشتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی سی و نهمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهلمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و یکمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و دومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و سومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و چهارمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و پنجمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و ششمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و هفتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و هشتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی چهل و نهمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاهمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و یکمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و دومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و سومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و چهارمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و پنجمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و ششمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و هفتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و هشتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی پنجاه و نهمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و یکمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و دومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و سومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و چهارمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و پنجمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و ششمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و هفتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و هشتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی شصت و نهمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتادمین  جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتادو یکمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و دومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و سومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و چهارمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و پنجمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و ششمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و هفتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و هشتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هفتاد و نهمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتادمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و یکمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و دومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و سومین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و چهارمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و پنجمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و ششمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و هفتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و هشتمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی هشتاد و نهمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی نودمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی نود و یکمین جلسه شورا

گزارش کارشناسی نود و دومین جلسه شورا