اعتراض به حذف معافیت مالیاتی کشاورزان/اخذ مالیات از کشاورزان مشکلی مضاعف بر دوش کشاورزان