۴۷ پیشنهاد بخش خصوصی خراسان شمالی برای بهبود محیط کسب و کار در ایام کرونا