ضرورت تقویت بنیه اقتصادی در حوزه تولید و بازار کار و اشتغال

در جلسه سیاست های فعال بازار کار عنوان شد:
ضرورت تقویت بنیه اقتصادی در حوزه تولید و بازار کار و اشتغال
درجلسه سیاست های فعال بازار کار به تشریح گزارشی از دستورالعمل سه طرح مشوق های بیمه ای، مهار آموزی و یارانه دستمزد پرداخته شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی ، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در جلسه سیاست های فعال بازار کار این سیاست ها را بیان کننده خط مشی و تصمیم گیریهای دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار دانست .
وی افزود: این سیاست  از طریق ایجاد زیر ساخت ها و بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولتی در بازار کار و اقدامات حمایتی  برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می شود.
وی متذکر شد: ضرورت تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار، نوع و رویه های سیاست گذاری در حوزه اشتغال و بازار کار از ابعاد مختلف حائز اهمیت است.
مهدی احمد زاده دبیر شورای هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی نیز به تشریح دستورالعمل سه طرح سیاست های فعال بازار کار پرداخت واز جمله این طرح ها را شامل دستورالعمل یارانه دستمزد، طرح مشوق های بیمه ای و طرح مهارت آموزی عنوان کرد.
وی در رابطه طرح مشوق های بیمه ای گفت: از جمله مراکزی که وارد طرح مشوق بیمه ای شده اند مراکز تحت پوشش بهزیستی می باشند که مشمول سه طرح ارائه شده می باشند از جمله این طرحها طرح کاروزی می باشد که فرصتی را برای کارگاهها فراهم میکند تا افراد تحصیل کرده با حداقل مدرک لیسانس وارد این طرح شوند و با ورود به یک کارگاه ضمن اینکه آموزش می بینند هزینه ای نیز از سمت دولت به کاروز پرداخت می شود.
مهدی زاده همچنین به تشریح مختصری از دستورالعمل طرح های یارانه دستمزد و مهارت آموزی پرداخت که تماما در سایت سیاست های فعال بازار کار موجود می باشد.
الهی راد ، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی نیز به ارائه گزارش مختصری از وضعیت اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سطح استان پرداختند