کلاس آموزشی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به تاریخ 99/12/12

جلسه آموزشی آشنایی با فرآیند ثبت شرکت ها

« 1 از 6 »

به تاریخ 99/11/21

جلسه مشاوره و آموزشی”شرکت مهندسین مشاور بین المللی توسعه گران صنعت آدنیسکو”

« 1 از 8 »

به تاریخ 29 / 10 / 99

آیین نگارش،مکاتبات اداری و مکالمات تلفنی اثربخش با حضور کارکنان اتاق بجنورد

« 1 از 3 »