انتقاد از حذف معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی / واگذاری پروژه های نیمه تمام استان به بخش خصوصی